Ludwigslust

Våren 2018 åkte vi och hälsade på våra vänner i Ludwigslust. Syftet med resan var att vi skulle komma fram till olika förslag på gemensamma aktiviteter och åtgärder till ett kommande genomförandeprojekt.
Båda parter skulle vara överens om vilka förväntade resultat det kommande samarbetsprojektet ska generera
samt vilka kostnader och ansvarsroller som ska gälla.
Vårt besök i Tyskland handlade mycket om att peka på lik- och olikheter samt hitta en samsyn på de
gemensamma utmaningar vi står inför som t.ex. när det gäller hållbara bygder, service, lönsamhet för
småföretagare, integration och ungas delaktighet. Vi tror att reseanledningar och destinationsutveckling skulle
kunna vara den röda tråden i vårt samarbete därför att den berör så många delar i ett samhälle.
Det finns ett uttryckt behov och vilja att söka internationellt partnerskap från båda parter. Ett
genomförandeprojekt skulle kunna uppmuntra och bistå ett antal unika partnerskap att byta erfarenhet kring
olika teman. Ett projekt kan bidra till att överbrygga språkliga hinder, förmedla kontakter, ge råd och realisera
unika möten som annars inte skulle ha skett.
Och sist men inte minst så kan ett projekt hjälpa till med marknadsföring och spridning av gruppernas
samarbeten som kan gynna och involvera fler människor i vårt område framgent.