Ungdomsutbyte

Samverkan, utbyte mellan gymnasiet i Ludwigslust och Nyköping Strand Utbildningscentrum

I somras hade vi besök av våra Tyska vänner om planering för ungdomsutbyte. Hannu Husa tog emot oss på Nyköpings Strands Utbildningscentrum.

Den huvudsakliga målsättningen med samverkan mellan Ludwigslust och Nyköping är en ökad internationalisering. Det är att öka elevernas interkulturella, professionella och språkliga kompetens genom kulturella utbyten och besök. Genom interkulturell kompetens avses kunskap om andra länders sätt att bo och leva. En annan viktig målsättning är också att eleverna, genom internationaliseringen, skall utvecklas på ett personligt plan – få bättre självförtroende, få ökad social kompetens samt att växa som människa.

Elever från Ludwigslust som har genomgått en grundläggande språkutbildning i svenska erbjuds att åka till Sverige och besöka Nyköping. I Nyköping tas eleverna emot på Nyköping Strand Utbildningscentrum som är en gymnasieskola med Hotell- och turismutbildning samt Restaurang- och livsmedelsutbildning.

I Nyköping kommer eleverna att få ta del av den lokala och regionala besöksnäringen med turism, regional mat och regional och traditionell matlagning.

 • Besöka lokala turistmål och mötesplatser
 • Besöka lokala matproducenter
 • Laga mat tillsammans med elever på Nyköping Strand utbildningscentrum
 • Tillsammans med Hotell- och turistelever göra stadsvandringar för att lära sig om Nyköpings historia

En första resa till Sverige skulle kunna genom föras mellan v 40- 43 eller nästa år mellan v 10- 17

MÅL OCH RIKTLINJER

Den värld som eleven möter i skolan och det arbete som eleven deltar i ska förbereda för livet efter skolan.

Eleven ska:

 • Ha kunskaper om de mänskliga rättigheterna,
 • Kunna observera och analysera människans samspel med sin omvärld utifrån ett socialt och hållbarhetsperspektiv.
 • Utveckla en analytisk förmåga och kunskaper om internationell samverkan och globala samband, kunna bedöma skeenden ur svenskt, nordiskt, europeiskt och globalt perspektiv
 • Ha förståelse för andra kulturer och känna till förutsättningarna för en god miljö.
 • Visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

Läraren i Ludwigslust ska efter besöket:

 • Klargöra det svenska och tyska samhällets grundläggande demokratiska värden och de mänsk­liga rättigheterna samt med eleverna diskutera konflikter som kan uppstå mellan dessa värden och rättigheter och faktiska händelser,
 • Öppet redovisa och tillsammans med eleverna analysera olika värderingar, uppfatt­ningar och problemställningar samt konsekvenserna av dessa.

Undervisningen ska:

 • Svara mot uppställda mål och överblicka större kunskapsfält.
 • Påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dessa komma till uttryck i praktisk vardaglig handling.
 • Sträva mot att varje elev utvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter.